Een kwaliteitsvol professioneel leven en een succesvolle loopbaan vormen een essentieel onderdeel van het persoonlijke evenwicht. A&ES wil ervoor zorgen dat de kandidaten het maximum kunnen halen uit hun professionele mogelijkheden. A&ES maakt dit dagelijks waar dankzij:

 • Een perfecte integratie in de relatie met de kandidaten
 • Het gebruik van beproefde procedures en een spitslogistiek die het succes van kandidaten optimaliseren
 • Een erkend professionalisme

Rekrutering en Selectie

Wat ook de gekozen selectiemethode is, de belangrijkste fase van de aanwervingsprocedure is het interview.

De A&ES-adviseurs en -consultants werken in een multidisciplinair team en hebben de opdracht om de vakbekwaamheid van de kandidaten alsook alle facetten van hun persoonlijkheid grondig te evalueren. Voor A&ES ligt de sleutel tot succes in een kwalitatief persoonlijk contact. Daarom wordt elke stap van de rekrutering nauwgezet opgevolgd door één gesprekspartner, wat u een bevoorrecht contact én advies garandeert.

De adviseurs en consultants van A&ES kunnen zich beroepen op tientallen jaren ervaring. Zij zijn er om hun kennis van zaken met u te delen. Dankzij hun dagelijkse contacten met bedrijven, kunnen zij u een selectie van de beste carrièremogelijkheden geven in functie van uw ervaring en verwachtingen.

Uw tevredenheid is onze motivatie.

Sedert zijn oprichting in 1990 heeft A&ES, dankzij de kwalitatieve dienstverlening, een unieke positie op de Belgische rekruteringsmarkt verworven. Geen enkele inspanning is ons teveel om u het beste advies te geven, op welk gebied dan ook.

Samen overlopen wij of u wel << de kandidaat>> bent die onze klant zoekt. Wij kijken ook na of de werkaanbieding van onze klant wel overeenstemt met uw carrièreplanning en projecten. Wij nemen de tijd om naar u te luisteren, om uw motivatie en uw ambitie beter te begrijpen. Wij analyseren zelfs uw professionele ervaring zodat u zich beter op de beroepsmarkt kan oriënteren. Wij sturen enkel uw dossier door met uw goedkeuring en voor posities die wij aan u voorgesteld hebben en vooraf met u besproken hebben.

De kandidaten van wie de kandidatuur na een grondig onderzoek van hun dossier niet werd weerhouden, ontvangen een kort rapport met daarin een evaluatie. Dit rapport biedt de kandidaat de mogelijkheid om doelgerichter te zoeken naar de job die het best bij hem past en het kan hem zelfs motiveren om zich eventueel bij te scholen. Wij garanderen dat u een permanent en persoonlijk contact met onze consultants en adviseurs zal hebben, en dit voor de hele duur van uw professionele loopbaan.

Omdat we graag een nauw contact met onze kandidaten willen onderhouden, contacteren wij u (via telefoon, mail of post) ongeveer elke zes maanden. Zo kunnen wij het verloop van uw carrière op de voet volgen.

Omdat wij uw professionele gegevens voortdurend updaten, stelt dit ons in staat om u op de hoogte te houden van eventuele werkaanbiedingen die overeenstemmen met uw ervaring en carrièredoelstellingen.

En omdat wij beseffen dat slagen in het professionele leven zeer belangrijk is, zullen wij u hierin zo goed mogelijk bijstaan.

De “kracht” van A&ES schuilt in de eerste plaats in de handhaving van een ethische professionele code die onberispelijk is en dit op elk niveau. Als lid van Federgon werkt A&ES met zijn klanten en kandidaten samen op basis van de geldende wettelijke voorschriften en houdt het zich nauwgezet aan de toepassing van de beroepscode, opgesteld door Federgon, een door de Vlaamse Overheid erkende professionele organisatie die bekend staat als één van de meest representatieve professionele federaties. Haar doelstellingen:

 • Het groeperen van de selectie- en aanwervingsbureaus om zo toe te zien op de kwaliteit van de service die ze hun klanten aanbieden. Deze bureaus zijn gebonden aan een professionele en ethische code.
 • Het oprichten van een gemeenschappelijk orgaan dat in gesprekken met de overheid de belangen behartigt van de sector.
 • Het verzekeren en het verbeteren van de dienstverlening in onze sector (uitwisselen van knowhow).
 • Een ontmoetingsplaats zijn voor het uitwisselen van ideeën en het opstellen van akkoorden met als doel het verdedigen van de leden van de vereniging en de sector (belangenverdediging en marktuitbreiding).

Omdat ze tegelijkertijd wil waken over de kwaliteit, het professionalisme en de ethiek in de sector, heeft Federgon, parallel met de wettelijke gedragscode (decreet van 13 april 1999 op de particuliere beleggingsinstanties en zijn uitvoeringsbesluit van 8 juni 2000) een “Professionele en Ethische Code” ontwikkeld die met eenparigheid van stemmen van zijn leden (2001), de werkwijze van zijn leden alsook de kwaliteitsgaranties bepaalt betreffende:

 • de engagementen en verwachtingen tegenover de klant.
 • de engagementen en verwachtingen tegenover de kandidaat.
 • de methodologie.
 • de verantwoordelijkheid van de leden.
 • A&ES bezorgt potentiële kandidaten volledige en objectieve gegevens over de functie en het gezochte profiel zodat zij kunnen beslissen of ze al dan niet in de selectieprocedure willen stappen.
 • A&ES communiceert aan de kandidaten die deelnemen aan de selectieprocedure alle gegevens ivm de organisatie, de inhoud van de functie, de eventuele werkcondities en de volgende stappen van de procedure.
 • A&ES informeert de kandidaat over de vorderingen van de procedure en over de beslissing betreffende zijn kandidatuur. Hij ontvangt de naam en de gegevens van de consultant die zijn dossier volgt.
 • Tijdens de gehele procedure wordt de kandidaat met het nodige respect behandeld.
 • De kandidaat heeft op eenvoudige aanvraag het recht van inzage in zijn dossier en in de evaluaties van zijn kandidatuur door A&ES. De kandidaat mag een kopie van zijn dossier vragen.
 • A&ES verbindt er zich toe om geen referenties omtrent een kandidaat te vragen zonder dat deze daar zelf schriftelijk om gevraagd heeft. Wanneer in het CV naar bepaalde personen wordt verwezen als referentie, geldt dit als een schriftelijke toestemming om deze te contacteren.
 • A&ES respecteert het privéleven van de kandidaten en de gegevens daaromtrent. De aanvraag en het gebruik van deze gegevens gebeuren strikt binnen de professionele opdracht en met de expliciete toestemming van de kandidaat. A&ES past in deze de wetgeving van 8 december 1992 toe betreffende de bescherming van het privéleven (het recht om persoonlijke gegevens te allen tijde te raadplegen, te corrigeren of terug te trekken), en dit in het belang van de werknemer en alle privégegevens.
 • De vragen en tests zijn opgesteld in functie van de in te vullen opdracht.
 • De medewerkers van A&ES geven blijk van onpartijdigheid, tonen het nodige respect en zullen niet discrimineren (op basis van geslacht, handicap, ras of leeftijd) en zich enkel door hun professionalisme laten leiden.
 • A&ES zal onder geen enkel beding kosten verhalen op de kandidaten.
 • De kosten die de kandidaten maken voor hun verplaatsing of voor het bekomen van bepaalde documenten of informatie zijn niet voor rekening van A&ES, tenzij anders werd overeengekomen.
 • De kandidaten bezorgen A&ES alleen informatie die overeenstemt met de werkelijkheid.
 • De kandidaten houden A&ES op de hoogte van hun blijvende interesse voor een bepaalde kandidatuur.
 • De kandidaten zullen vertrouwelijke informatie betreffende een klant met de nodige discretie behandelen.
 • De kandidaten stellen hun kandidatuur met als enige doel een nieuwe job te verkrijgen.
 • De kandidaten respecteren hun contractuele verplichtingen tegenover de klant.
 • Ethiek en professionalisme: A&ES houdt zich strikt aan de toepassing van de code voor beroepsethiek opgesteld door Federgon.
 • Prioriteiten van klanten & kandidaten: A&ES beschouwt een samenwerking als een partnership op lange termijn. Onze bestaanreden: succes boeken voor onze cliënten en onze klanten.
 • Communicatie: over de loop van het rekruteringsproces, krijgen zowel de kandidaten als de klant regelmatig nauwkeurige en volledige informatie over het verdere verloop van de procedure.
 • Transparantie: A&ES houdt er zich aan om de kandidaten complete en objectieve informatie te bezorgen zodat zij in de beste omstandigheden kunnen beslissen of zij al dan niet een nieuwe wending aan hun professionele carrière wensen te geven.

Afvaardiging van personeel

De sterkte van A&ES ligt voor een groot deel op het vlak van selectie.

De kern van het team bestaat uit HR-professionals, die beroep kunnen doen op hun jarenlange ervaring in de sector.

A&ES is een dienstverlenend bedrijf in de informaticasector, gericht op intellectuele arbeid, dat een autonome entiteit ter beschikking stelt die zich kan beroepen op de tientallen jaren ervaring van zijn professionals.

De medewerkers van A&ES beschikken over een groot aanpassingsvermogen aangezien er van hen verwacht wordt dat ze kunnen werken in diverse werkomgevingen. Daar komen ze vaak voor verschillende en zeer specifieke informaticaproblemen te staan. Dit vereist niet alleen een bijzondere motivatie en technische kennis, maar eveneens een groot aanpassingsvermogen, zowel op professioneel als op relationeel vlak.

Doordat de medewerkers van A&ES zich kunnen beroepen op hun ruime ervaring en talenten, kunnen ze voor verschillende opdrachten worden ingezet:

 • Configureren en besturen van netwerken
 • Analyseren en ontwikkelen van specifieke en gepersonaliseerde applicaties
 • Integreren en instellen van parameters van soft-en-hardware
 • Leiden van het project en opstellen van het lastenboek
 • Begeleiden van de verantwoordelijke bij zijn informatica-strategie
 • Opleiden van de internegebruikers
 • Verlenen van technologische bijstand.
 • Sedert de oprichting in 1990 heeft A&ES, dankzij de kwalitatieve dienstverlening, een unieke positie op de Belgische rekruteringsmarkt verworven.
 • U verhoogt uw marktwaarde dankzij verrijkende werkervaringen.
 • U werkt bij gereputeerde Belgische en internationale bedrijven.
 • Wij stellen u een heus carrièreplan voor dat afgestemd is op de projecten van onze klanten.
 • Wij garanderen u een exclusief en permanent contact met onze senior consultants, tijdens en zelfs na elke missie. Zij kennen de subtiliteiten van de verschillende functies, zij begrijpen de verschillende specifieke eisen van de bedrijven en zij kunnen u perfect begeleiden bij de keuze van een opdracht.
 • Uw CV wordt met de nodige zorg en discretie behandeld.
 • Wij omschrijven gedetailleerd de vacatures en de wensen van de klant.
 • Wij versturen enkel en alleen uw dossier met uw toestemming en voor de posities die we u hebben voorgesteld en waarover we vooraf een onderhoud hebben gehad.
 • Aan de informatici die met ons werken een carrièreplan voorstellen dat overeenstemt met de projecten van onze klanten.
 • Uw CV met zorg en discretie behandelen.
 • De vacante jobs en de noden van onze klanten nauwkeurig omschrijven.
 • Enkel en alleen uw dossier doorsturen met uw goedkeuring en voor die jobs die we op voorhand samen zijn overeengekomen.
 • Communicatie: Doordat wij regelmatig zowel onze klanten als onze adviseurs contacteren, zorgt A&ES ervoor dat iedereen perfect op de hoogte blijft, en dat wij op elk moment op de behoeften van de klant kunnen inspelen.
 • Kwaliteit: A&ES beschouwt elke samenwerking met een klant als een partnership op lange termijn. Daarom hechten wij zoveel belang aan de kwaliteit van de uitgevoerde opdrachten. Wij kunnen deze kwaliteit enkel garanderen indien de geleverde prestaties, en de kwaliteitscontrole hierop, worden uitgevoerd door ervaren professionals.
 • Beroepsernst: uw succes is onze prioriteit en onze beste reclame. Omdat wij uw specialist willen zijn bij de ontwikkeling van uw informaticabehoeften, werken wij met het vereiste professionalisme en met oog voor detail en afwerking aan de realisatie van uw projecten.
 • Flexibiliteit: Omdat we perfect willen inspelen op de behoeften van onze klanten, zorgt A&ES ervoor dat we onze manier van werken kunnen aanpassen aan gelijk welk project.