Rekrutering en Selectie

Al van bij diens oprichting in 1990, is A&ES gespecialiseerd in het zoeken naar professionals in de informaticasector, en dat op alle niveaus. Hoewel we eerst enkel in deze sector actief waren, kregen we van onze klanten steeds meer en meer aanvragen om ook voor andere sectoren professionals te zoeken: Bank en Verzekeringen, Farmaceutica en Chemie…

Wat ons vandaag toelaat om ook in deze sectoren, en met succes, die mensen te vinden waar onze klanten naar op zoek zijn. Want onze specialiteit is om talenten te ontdekken die honderd procent beantwoorden aan de verwachtingen van onze klanten.

Eén gouden stelregel: de juiste persoon op de juiste plaats.

U kent deze zin beter dan wie ook. U weet beter dan wie ook naar welk profiel u op zoek bent voor een bepaalde job en aan welke specifieke kwalificaties dit profiel moet voldoen. Maar dan is het nog niet eenvoudig om er de “juiste persoon” voor deze positie te vinden. Net daarom is het belangrijk om u tijdens deze zoektocht te laten bijstaan door A&ES. Want mensen aanwerven, dat is ons vak. Wij beschikken ook over de nodige vakkennis, ervaring én tijd om de markt en haar tendensen te analyseren. Tijdens uw zoektocht naar nieuw personeel, kan u steeds gebruik maken van gratis internettechnieken, alsook van de reputatie van ons bedrijf door nominatief of anoniem advertenties te plaatsen op onze site: www.aes.be.

In functie van de vacature, en rekeninghoudend met de eigenschappen van het bedrijf, de functie en de markt, opteren wij voor één van volgende methodes:

Personeelsadvertentie
A&ES kiest samen met u het meest geschikte medium (nationale of regionale pers, gespecialiseerde magazines) en neemt de redactie, de opmaak en de publicatie van de advertentie voor haar rekening. Deze personeelsadvertenties bieden een zeer interessant returnpercentage, want ze worden gelezen door kandidaten die aandacht hebben voor de marktevoluties, van verandering houden en dus vaak op korte termijn beschikbaar zijn. Daarenboven geven de reacties op deze advertenties ons een duidelijk overzicht van wat er op dat moment in de markt leeft en mogelijk is. Beschouw het als een perfecte marktanalyse.

Webrekrutering
A&ES publiceert vakante betrekkingen op verschillende vacaturesites. Deze dienst kent een ongelooflijk succes omdat ze naast een hoge zichtbaarheid ook de mogelijkheid biedt om heel snel in contact te komen met kandidaten die actief zoeken.

File search
A&ES beschikt over een voortdurend aangepaste databank die ons toelaat om onmiddellijk en met de grootste precisie de perfecte kandidaat in gelijk welke sector te vinden. Wat ook de vereiste opleiding, werkervaring, of menselijke kwaliteiten moeten zijn, onze kandidaten beantwoorden aan het gevraagde profiel.

Executive search
Dit is de formule “op maat”. Deze methode is bestemd voor het zoeken van hooggekwalificeerd en gespecialiseerd kaderpersoneel. Op basis van zeer strikte specificaties en verschillende precieze, persoonlijke criteria, zullen we de selectie uitvoeren bij mensen die vaak al een functie bekleden op het moment dat wij hen contacteren. Om deze personen te benaderen, beschikt A&ES over een solide netwerk van professionele relaties.

 • Een studie van de omgeving.
  Deze eerste etappe is heel belangrijk. Ze laat ons toe de structuur van uw bedrijf beter te begrijpen, evenals de cultuur, de doelstellingen en de plaats van uw bedrijf in het economische landschap. Op deze manier kunnen wij de functie en de daarbijhorende eisen, grondig en correct inschatten. Daarbij voorzien we systematisch een persoonlijk onderhoud met de HR Manager, de directe verantwoordelijke en/of een persoon met een gelijkaardige functie. Dit persoonlijk onderhoud vindt bij voorkeur plaats in uw kantoren zodat wij nog beter de cultuur én de context van de aanwerving kunnen inschatten.
 • De zoektocht naar de kandidaten.
  Wat de missie ook is, wij werken volgens het tandemprincipe: één klant/één consultant. In samenspraak met u gebruiken wij één of meerdere methodes om kandidaten te zoeken: Personeelsadvertentie – Webrekrutering – File Search – Executive Search.
  De consultant die verantwoordelijk is voor uw rekruteringsdossier houdt u regelmatig op de hoogte van de voortgang van de procedure. Deze feedback gebeurt minstens één maal per week via de telefoon of schriftelijk. Gedurende de hele zoektocht blijft u dezelfde contactpersoon behouden, wat u toelaat om een vertrouwensrelatie met hem of haar op te bouwen. Uw consultant zal de kandidaten ontmoeten en zal u dus op elk moment relevante informatie kunnen verschaffen.
 • Selectie van de kandidaten.
  Dankzij onze rijke ervaring kunnen wij snel bepalen welke kandidaten u zullen interesseren. Alle interessante kandidaten worden uitgenodigd voor een uitgebreid gesprek bij A&ES. Op deze manier kunnen wij een eerste selectie uitvoeren op basis van persoonlijkheid, technische kennis en professionele bekwaamheid. Indien u dit wenst, kan A&ES ook psychologische en grafologische tests laten afleggen onder de weerhouden kandidaten uit deze eerste selectie.
 • Presentatie van de kandidaten.
  U ontvangt van elke kandidaat het curriculum vitae, vergezeld van een gedetailleerd rapport met volgende punten: persoonlijke gegevens, opleiding, professioneel parcours, talenkennis, persoonlijkheid, motivatie, looneisen, sterke/zwakke punten met het oog op de voorgestelde betrekking, raadgeving over het potentieel van de kandidaat.
 • Gesprek met de kandidaten door uw bedrijf.
  A&ES neemt ook de praktische organisatie op zich van de ontmoetingen tussen de weerhouden kandidaten en de verschillende personen uit uw bedrijf die betrokken zijn bij de aanwerving. Na elk onderhoud, volgt er een overleg zodat we samen kunnen bepalen hoe we vervolg geven aan de verschillende kandidaturen.
 • Uiteindelijke selectie en ondertekening van het contract.
  Wanneer een kandidaat wordt gekozen, assisteren wij u eveneens bij het onderhandelen en zelfs bij het tekenen van het contract. Wij zijn ervan overtuigd dat onze missie niet eindigt bij de aanwerving van de kandidaat maar dat deze ook de indiensttreding en de snelle integratie van uw kandidaat in uw bedrijf omvat. Het kan zelfs gebeuren dat de kandidaat verkiest om met ons over bepaalde punten te onderhandelen, omdat hij aarzelt om deze met u te bespreken. In dit geval treden wij op als tussenpersoon om eventuele problemen te vermijden.
DAanvang van de nieuwe missie bij de ondertekening van het contract
D + 1Een dag later: kennismaking met de omgeving en met de functie
D + 10Presentatie van een shortlist met kandidaten die aan uw criteria voldoen
D + 10 + (5 maximum)Ontmoeting met de kandidaten door uw bedrijf
D + 10 + (5 maximum) + 1Debriefing van de kandidaturen
D + 10 + (5 maximum) + 2Feedback naar de kandidaten toe

De “sterkte” van A&ES schuilt in de eerste plaats in het rigoureus hanteren van een ethische professionele code die onberispelijk  is, en dit op alle niveaus. Als lid van Federgon werkt A&ES met zijn klanten en kandidaten samen op basis van de geldende wettelijke voorschriften en houdt A&ES zich nauwgezet aan de toepassing van de beroepscode, opgesteld door Federgon. Dit is een door de Vlaamse Overheid erkende professionele organisatie die bekend staat als één van de meest representatieve professionele federaties.

Haar doelstellingen:

 • Het groeperen van de selectie- en aanwervingsbureaus om zo toe te zien op de kwaliteit van de service die ze hun klanten aanbieden. Deze bureaus zijn gebonden aan een professionele en ethische code.
 • Het oprichten van een gemeenschappelijk orgaan dat in gesprekken met de overheid de belangen behartigt van de sector.
 • Het verzekeren en het verbeteren van de dienstverlening in onze sector (uitwisselen van knowhow).
 • Een ontmoetingsplaats zijn voor het uitwisselen van ideeën en het opstellen van akkoorden met het oog op de verdediging van de leden van de vereniging en de sector (belangenverdediging en marktuitbreiding).

Omdat ze in de eerste plaats wil waken over de kwaliteit, het professionalisme en de ethiek in de sector, heeft Federgon, parallel met de wettelijke gedragscode (decreet van 13 april 1999 op de particuliere beleggingsinstanties en zijn uitvoeringsbesluit van 8 juni 2000) een “Professionele en Ethische Code” ontwikkeld die unaniem goedgekeurd werd door haar leden (2001). Deze code bepaald de handelswijze alsook de kwaliteitsgaranties wat betreft:

 • het engagement en de verwachtingen ten opzichte van de klant.
 • het engagement en de verwachtingen ten opzichte van de kandidaat.
 • de werkwijze.
 • de verantwoordelijkheden van de aangesloten bureaus.
 • A&ES bouwt een professionele relatie op met zijn klant en onderzoekt, in gezamenlijk overleg, wat diens behoeften zijn op vlak van rekrutering en selectie. Vervolgens bepalen beide partijen de beste manier waarop A&ES zich vertrouwd kan maken met het bedrijf om zo hun opdracht op een efficiënte manier te kunnen volbrengen.
 • A&ES bepaalt, in samenspraak met de klant, de moeilijkheidsgraad van de missie en aanvaardt alleen rekruteringsopdrachten die in overeenstemming zijn met de reglementeringen en waarvoor zij over de vereiste expertise beschikken.
 • A&ES neemt op professionele wijze de rol van klantenvertegenwoordiger op zich tijdens de contacten met de kandidaten. De gegevens die uitgewisseld worden over de onderneming en over de betreffende functie zijn correct en de kandidaten worden grondig geïnformeerd over het verdere verloop van hun kandidatuur.
 • A&ES garandeert een professionele “consultance service” binnen het wettelijk kader en neemt een respectvolle, onpartijdige en niet-discriminerende houding aan. Dit geldt ook voor de evaluatie van door de klant zelf weerhouden en voorgestelde kandidaten.
 • De klant kan A&ES gelasten met de opvolging van de gekozen kandidaat, zelfs nà zijn aanwerving.
 • A&ES verbindt er zich toe om de aangeworven kandidaat niet te benaderen voor functies bij andere klanten.
 • A&ES zal geen werknemers van een klant benaderen voor een functie in een andere onderneming, behalve wanneer de medewerker zelf de wens uitdrukt om van werk te veranderen. Deze regel is van kracht gedurende een bepaalde periode en op een domein die samen met de klant werd bepaald; bij het ontbreken van zo’n overeenkomst, zal de periode 1 jaar bedragen..
 • De medewerkers van A&ES houden zich eraan geen enkel vertrouwelijk element dat hen werd toevertrouwd bij de uitvoering van hun taak, openbaar te maken.
 • A&ES waakt erover dat de grootste discretie wordt gehanteerd door alle betrokken partijen ten opzichte van de geïnteresseerde personen en de kandidaten. Elke openbaarmaking van persoonlijke gegevens buiten het kader van een opdracht is verboden. A&ES eerbiedigt de wetgeving met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer heel strikt.
 • A&ES zal kandidaten die werknemer zijn met de nodige voorzichtigheid en discretie benaderen.
 • Het samenwerkingscontract dat wordt afgesloten tussen A&ES en de klant, stipuleert concrete afspraken betreffende de timing van elke fase bij de selectie en rekrutering van de kandidaten.
 • De honoraria worden duidelijk afgesproken tussen de partijen en worden schriftelijk vastgelegd.
 • In het kader van een rekruteringsopdracht, zal A&ES geen enkele financiële tegemoetkoming vragen of aanvaarden, onder welke vorm dan ook, van iemand anders dan zijn klant. A&ES zal onder geen enkel beding een betaling van een persoon aanvaarden die op zoek is naar een betrekking.
 • De klant bezorgt A&ES alle informatie die hij nodig acht om de opdracht op een professionele manier uit te voeren.
 • De klant biedt A&ES de mogelijkheid zich vertrouwd te maken met de problematiek, de strategie, de organisatie en de cultuur van zijn bedrijf.
 • De klant aanvaardt het principe dat de rekrutering een gevolg is van een gezamenlijke keuze; hij is bereid om aan A&ES en aan de kandidaten de nodige informatie te verschaffen zodat deze laatste met kennis van zaken een keuze kan maken.
 • De klant meldt A&ES onmiddellijk elke wijziging die zich tijdens de opdracht voordoet en die het verdere verloop van de opdracht zou kunnen beïnvloeden. Wijzigingen die belangrijke gevolgen kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht kunnen leiden tot de herziening van het contract, waardoor deze dus ook een wijziging van de gevraagde honoraria met zich mee kunnen brengen.
 • De klant garandeert de vertrouwelijkheid van de gegevens die A&ES hem bezorgt.
 • Ethiek en professionalisme: A&ES houdt zich strikt aan de toepassing van de code voor beroepsethiek opgesteld door Federgon.
 • Prioriteiten van klanten & kandidaten: A&ES beschouwt een samenwerking als een partnership op lange termijn.
 • Communicatie: tijdens de verschillende stappen van de rekrutering, krijgen zowel de kandidaten als de klant op regelmatige basis nauwkeurige en volledige informatie over het verdere verloop van de procedure.
 • Transparantie: A&ES houdt er zich aan om de kandidaten complete en objectieve informatie te bezorgen zodat zij in de beste omstandigheden kunnen beslissen of zij al dan niet een nieuwe wending aan hun professionele carrière wensen te geven.

Afvaardiging van personeel

De sterkte van A&ES ligt voor een groot stuk op het vlak van selectie. De kern van de groep bestaat uit HR-professionals, die zich kunnen beroepen op meerdere jaren ervaring in de sector.

A&ES is een dienstverlenend bedrijf in de informatica-branche, gericht op intellectuele arbeid, dat een autonome entiteit ter beschikking stelt die zich kan beroepen op de tientallen jaren ervaring van zijn professionals. Dankzij zijn niet al te grote en soepele structuur, alsook zijn optimale toegankelijkheid kan A&ES op de kortst mogelijke termijn inspelen op uw behoeften.

A&ES: een sterk netwerk, betrouwbare garanties.

We baseren onze relaties op kwalitatieve contacten, en om dit in goede banen te leiden, hebben wij een rigoureuze methodologie ontwikkeld. Het beheer van een opdracht wordt gecentraliseerd door een senior consultant.

Deze zal fungeren als uw exclusieve gesprekspartner. Het is met hem dat u het profiel van de tijdelijke werknemer die u zoekt, moet bepalen. U moet een gemeenschappelijk akkoord bereiken over de objectieven en voorwaarden van de te leveren diensten. Onze consultant stelt u dan een selectie van kandidaten uit onze databank voor die onmiddellijk beschikbaar zijn of die zich binnen een redelijke termijn kunnen vrijmaken.

Alle kandidaten worden volgens een beproefde procedure geselecteerd: een diepgaand gesprek, evenals technische en psychologische testen. Dit laat ons toe gespecialiseerde krachten voor te stellen die zich aan alle omstandigheden kunnen aanpassen en er adequaat op kunnen reageren..

Onze kandidaten met een vast contract of zelfs de meer gespecialiseerde onafhankelijke partners, houden regelmatig contact met ons team. Op deze manier zorgen wij voor een permanente vorming en houden wij hen op de hoogte van de laatste technologische ontwikkelingen. Omdat zij gedreven zijn door de wil om problemen creatief op te lossen, schrikken ze er niet voor terug om verder te denken en zo de dialoog te openen of aan te zetten tot discussie.

De senior consultant volgt van nabij de integratie van de afgevaardigde medewerker en de progressie van zijn opdracht. Dit garandeert u een regelmatige evaluatie van de geleverde prestaties en een optimale controle van de termijnen waarbinnen de opdracht moet worden uitgevoerd.

Naargelang de evolutie van het project, is het mogelijk om uw senior consultant steeds te contacteren om, indien nodig, de doelstellingen van de opdracht bij te sturen.

De deontologie die A&ES toepast, respecteert de toegangsvoorwaarden tot op de letter, zoals bepaald is door de internationale instanties.

Onze medewerkers staan ten dienste van een grote verscheidenheid aan ondernemingen uit de tertiaire sector (banken, verzekeringen, distributie, internationale instanties, enz.) of de industrie (luchtvaart, ruimtetechnieken, chemie, medische wereld, enz). Dankzij hun efficiëntie, professionalisme en ethiek kan A&ES makkelijk inspelen op de eisen van bedrijven die toonaangevend zijn op hun terrein.

 • A&ES aanvaardt enkel en alleen opdrachten waarvoor zij over de nodige expertise beschikt. A&ES analyseert samen met de klant de moeilijkheidsgraad van elke opdracht.
 • Het samenwerkingscontract dat wordt afgesloten tussen de klant en A&ES bevat concrete afspraken wat betreft de omschrijving van de opdracht, de duur, de plaats waar deze uitgevoerd moet worden en het gezochte profiel.
 • Het honorarium wordt duidelijk afgesproken tussen de betrokken partijen en schriftelijk vastgelegd.
 • A&ES houdt zich aan het beroepsgeheim wat betreft alle gegevens met betrekking tot de klant waarvan zij kennis namen om de opdracht te kunnen uitvoeren.
 • A&ES kijkt er nauwgezet op toe dat al zijn afgevaardigden, werknemers en bedienden het beroepsgeheim scrupuleus eerbiedigen.
 • A&ES verbindt er zich toe om onmiddellijk of ten laatste in de week volgend op het einde van elke taak, alle documenten, die in het kader van de opdracht werden overgemaakt, terug te bezorgen en zelf geen enkele kopie bij te houden.
 • Het spreekt vanzelf dat, vanaf het moment dat we professioneel samenwerken met een bedrijf, onze beroepsethiek ons verbiedt om medewerkers van dat bedrijf te benaderen.
 • De klant bezorgt A&ES alle informatie die hij nodig acht om de opdracht op een professionele manier uit te voeren.
 • De klant biedt A&ES de mogelijkheid zich vertrouwd te maken met de problematiek, de strategie, de organisatie en de cultuur van het bedrijf.
 • De klant meldt A&ES onmiddellijk elke wijziging die zich tijdens de opdracht voordoet en die het verdere verloop zou kunnen beïnvloeden. Wijzigingen die belangrijke gevolgen kunnen hebben op de uitvoering van de opdracht kunnen leiden tot de herziening van een contract en een wijziging van de honoraria.
 • De klant garandeert de vertrouwelijkheid van de gegevens die hem door A&ES worden toevertrouwd.
 • De klant houdt er zich aan niemand van het personeel van A&ES, direct of indirect, te benaderen, tenzij anders afgesproken. En dit gedurende de ganse duur van het contract en tot 3 jaar na het verloop ervan.
 • Communicatie: Doordat wij regelmatig zowel onze klanten als onze adviseurs contacteren, zorgt A&ES ervoor dat iedereen perfect op de hoogte blijft, en dat wij op elk moment op de behoeften van de klant kunnen inspelen.
 • Kwaliteit: A&ES beschouwt elke samenwerking met een klant als een partnership op lange termijn. Daarom hechten wij zoveel waarde aan de kwaliteit van de uitgevoerde opdrachten. Wij kunnen deze kwaliteit enkel garanderen indien de geleverde prestaties, en de kwaliteitscontrole hierop worden uitgevoerd door ervaren professionals.
 • Discipline: uw succes is onze prioriteit en onze beste reclame. Omdat wij uw specialist willen zijn bij de ontwikkeling van uw informaticabehoeften, werken wij met het vereiste professionalisme en met oog voor detail en afwerking aan de realisatie van uw projecten.
 • Flexibiliteit: Omdat we perfect willen inspelen op de behoeften van onze klanten, zorgt A&ES ervoor dat we onze manier van werken kunnen aanpassen aan gelijk welk project.